ΚΟΙΝΩΝΙΑ

22η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

Με 92 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, στις 18.00, η 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 και 60249/22-09-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: 

 • Έγκριση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση Σεισμών», με την κωδική ονομασία ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης»
 • Έγκριση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης»
 • Οριστική παραλαβή των παραδοτέων της 3ης επιμέρους (εκτελεστικής) Σύμβασης του υφιστάμενου υπ’ αριθ. 92934/16-10-2017 {ΑΔΑΜ: 17SYMV002095987 2017-10-17} Συμφωνητικού της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005
 • Έγκριση Υπογραφής Χάρτας Δικαιωμάτων Αστέγων
 • Έγκριση δημιουργίας eshop πωλητηρίου των εκδόσεων και αντικειμένων των πολιτιστικών τεκμηρίων του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Βαφοπουλείου & Πνευματικών Ιδρυμάτων
 • Έγκριση υποβολής αιτήματος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη τροποποίηση της αρ. 6417/13/13-02-2014 απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ48/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων)
 • Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 1693/26-11-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε ο «Καθορισμός κοινοχρήστου χώρου για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στις υφιστάμενες στάσεις επιβατών των αστικών συγκοινωνιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης»
 • Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Πλυντηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Καθορισµός συντελεστών Τελών Καθαριότητας – Φωτισµού και ∆ηµοτικού Φόρου για κάλυψη των προβλεπόµενων δαπανών καθαριότητας – φωτισµού ηλεκτροδοτούµενων χώρων, για το έτος 2021
 • Παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ’ αριθμ. 89987/05-03-2020 [Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:20SYMV006387560 2020-03-05] με απ’ ευθείας ανάθεση σύμβασης, που αφορά στον σχεδιασμό και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση του κοστολογικού συστήματος κατά A.B.C. (Activity – Based Costing), ή αλλιώς κοστολόγηση κατά δραστηριότητα
 • Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων για την χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7035/02-12-2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου
 • Έγκριση πραγματοποίησης λειτουργίας του Διαδυκτιακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη δωρεά – χορηγία της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ»
 • Έγκριση της σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 • Έγκριση διδάκτρων και εκπτώσεων του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης», στο Δημοτικό Ωδείο και στη Σχολή Χορού, για τη σχολική χρονιά 2020-2021
 • Παράταση της λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και έγκριση 5ης τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 15960/2018 (ΑΔΑ: ΩΩΛΖΩΡ-Ω2Π) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
 • Έγκριση μίσθωσης αιθουσών για την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής σε νηπιαγωγεία της Δ΄ και Ε΄ Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Έγκριση της σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου» με αρ. μελ. 4/26-02-2020.

Αφήστε μια απάντηση