ΧΡΗΣΙΜΑ

Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής τρεχουσών εισφορών εργοδοτών…

Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταβολή τρεχουσών εισφορών των εργοδοτών δίνει το ΙΚΑ, καθώς από τις 5 Σεπτεμβρίου του 2016, το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ θα δέχεται πληρωμές μόνο με τη χρήση 30ψήφιου κωδικού, ο οποιος θα ονομάζεται Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ). Εγκύκλιος του Ταμείου ορίζει ότι ο κωδικός αυτός θα αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) ή Αριθμό Μητρώου Οικοδομικοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ).

Η Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών θα αποδίδεται άπαξ και δεν θα μεταβάλλεται, ενώ όλοι οι εργοδότες, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, θα καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές στα πιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της ταυτότητας αυτής από 5/9/2015 και στο εξής ανεξαρτήτως μισθολογικής περιόδου εισφορών.

Απόκτηση ΤΠΤΕ
Οι απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα αποκτήσουν ΤΠΤΕ, η οποία θα αποδοθεί κεντρικά, με δυνατότητα αναζήτησης, μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτό. Επίσης οι εργοδότες κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο διαδίκτυο και μετά την ολοκλήρωση της, με το αποδεικτικό παραλαβής θα ενημερώνονται για τον κωδικό (Τ.Π.Τ.Ε.), ο οποίος τους έχει αποδοθεί και με τον οποίο πρέπει να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι εργοδότες που θα απογράφονται, από την ημερομηνία εφαρμογής της (5.9.2016) και μετά η ΤΠΤΕ θα αναγράφεται στο έντυπο απόδοσης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) ή Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ). Επιπλέον, στο μητρώο εργοδοτών, μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εμφανίζεται σε ειδικό πεδίο η ΤΠΤΕ. Επισημαίνεται, ότι η ΤΠΤΕ αφορά τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή εισφορές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν έχει συνταχθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ).

Διευκρινίζεται δε, ότι για τις τρέχουσες εισφορές του ΙΚΑ η Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών είναι ο 30ψήφιος κωδικός, ενώ για τις βεβαιωμένες οφειλές του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) χρησιμοποιείται ο 20ψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στην Ταυτότητα οφειλέτη.

Η ΤΠΤΕ δεν θα αναφέρει μισθολογική περίοδο και, κατά συνέπεια, η πίστωση στην καρτέλα εργοδότη θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με χρονική περίοδο καταβολής. Υπό αυτήν την έννοια, έγινε η τροποποίηση στην υποβολή του δώρου Χριστουγέννων και δώρου Πάσχα, ώστε η καταβολή (από τον νόμο) να προκύπτει (δηλαδή δώρο Χριστουγέννων με την υποβολή μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου και δώρο Πάσχα με την υποβολή μισθολογικής περιόδου Μαΐου). Σε αντίθετη περίπτωση, τα δώρα θα πρέπει να καταβάλλονται με την περίοδο που υποβάλλονται.

Η δυνατότητα πληρωμής με την έκδοση Γραμματίου Είσπραξης Τρεχουσών Εισφορών (ΓΕΤΕ) από τα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διατηρείται:
– Για τους εργοδότες που δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές, δεν έχει συνταχθεί ΠΕΕ και αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για την άμεση ενημέρωση στην καρτέλα του εργοδότη των καταβολών.
– Για εργοδότες που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ, μέσω διαδικτύου (πχ διαχείριση κτιρίων, εργοδότη οικοδομοτεχνικών έργων, κ.α.), καθώς δεν ενημερώνονται, μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν είναι χρήστες του.

Διευκρινίζεται, ότι η ΤΠΤΕ θα αποδοθεί σε όλους τους εργοδότες και, αν επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα να τους αποδοθεί μέσω του μητρώου εργοδοτών, ώστε να κάνουν χρήση της ΤΠΤΕ. Διατηρείται η καταβολή των εισφορών στα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προαιρετική ασφάλιση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης και ειδικών κατηγοριών, (εκτός ΑΠΔ).

Αφήστε μια απάντηση