ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ανοίγει ο διάλογος για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία

Τον διάλογο για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI), μέσα από το οποίον θα προκύψει ένα Σχέδιο Ισότητας των Φύλων, εγκαινιάζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “TeRRItoria”.

Το ευρωπαϊκό έργο “TeRRItoria”, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με χρηματοδότηση του προγράμματος HORIZON 2020, βασίζεται στην ιδέα ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές έρευνας και καινοτομίας που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, τόσο από τα ερευνητικά ιδρύματα όσο και από τις επιχειρήσεις, μπορούν να προσαρμοστούν περισσότερο ώστε να συμβάλλουν στην “Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία” ( “Responsible Research and Innovation”).

Ο κύριος στόχος και το βασικό παραδοτέο του συγκεκριμένου έργου είναι να μελετηθεί και να καταρτιστεί ένα περιφερειακό σχέδιο προώθησης της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, όπου κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και τα Άτομα με Αναπηρία, θα συμμετέχουν ισότιμα στην έρευνα και στην καινοτομία, όχι όμως μόνο σε επίπεδο αριθμού ερευνητών αλλά και σε επίπεδο σημαντικότητας των θέσεων που λαμβάνουν. Προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αναπτύξει ένα Σχέδιο Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με τους φορείς Έρευνας και Καινοτομίας.
Λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό έργο “TeRRItoria”

Είναι διαπιστωμένο από ευρωπαϊκές μελέτες ότι το ποσοστό που καταλαμβάνουν ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως οι γυναίκες και τα ΑμεΑ στις υψηλότερες θέσεις ευθύνης της διοίκησης και της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων πληθυσμού που υπο-αντιπροσωπεύονται στις θέσεις διοίκησης αλλά και στην έρευνα χρηματοδοτώντας μία σειρά από παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την αντιπροσώπευση αυτών των ομάδων σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Η σημασία του στόχου μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες μεταβατικές διαδικασίες που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία. Με τη μετάβαση από τη σύγχρονη στην επονομαζόμενη μεταμοντέρνα κοινωνία, τόσο η επιστήμη όσο και η τοπική διακυβέρνηση αντιμετωπίζουν κρίσιμους μετασχηματισμούς. Από τη μια πλευρά η επιστήμη γίνεται όλο και πιο σημαντική για την κοινωνία αλλά ταυτόχρονα γίνεται κοινωνικά ασθενέστερη: η εξουσία της επιστήμης μειώνεται, ενώ ο φόβος για απρόβλεπτες αρνητικές παρενέργειες της επιστήμης αυξάνεται.

Το έργο “TeRRItoria” συνδέει την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία με τη γενική στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών, καθώς η αύξηση της κοινωνικής ευθύνης στα συστήματα Έρευνας & Kαινοτομίας (Ε&K) μπορεί επίσης να προάγει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών.

Από επιχειρησιακή σκοπιά, το έργο θα αναπτύξει ένα σύνολο πιλοτικών δράσεων σε πέντε επιλεγμένες ευρωπαϊκές περιοχές – 4 Περιφέρειες και 1 Δήμο, οι οποίες επελέγησαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών γεωπολιτικών πλαισίων στην Ευρώπη:

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
• Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια (Ιταλία)
• Περιφέρεια Trøndelag (Νορβηγία)
• Βορειοανατολική Περιφέρεια (Ρουμανία)
• Δήμος Gabrovo (Βουλγαρία)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου : http://territoriaproject.eu/ ή να επικοινωνήσουν με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Καλλίτσα Πανταζή, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών, k.pantazi@pkm.gov.gr τηλ. 2313 319 925.
Ελένη Παππά, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών, eleni.pappa@pkm.gov.gr τηλ. 2313 319 935.

 

Αφήστε μια απάντηση