ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαγορευτικό στις παιδικές διαφημίσεις!!

Κανόνες στην αγορά με στόχο την προστασία του καταναλωτικού κοινού επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με το σχέδιο νόμο που έδωσε χθες σε δημόσια διαβούλευση για την αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών. Στις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπονται αυστηρές ποινές για όσους παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό και περιγράφονται με σαφήνεια καταχρηστικοί όροι συμβάσεων. Ακόμη, θεσμοθετούνται κανόνες για την προστασία των ανήλικων καταναλωτών από διαφημίσεις απαγορεύοντας στους τηλεοπτικούς σταθμούς να μεταδίδουν διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ.

Παράλληλα, με άλλες διατάξεις συγκεκριμενοποιούνται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους παρέχεται δυνατότητα υπαναχώρησης του καταναλωτή εντός 14 ημερών, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μάλιστα ορίζεται ότι μια σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι άκυρη και υπέρ του καταναλωτή αν αυτός δεν λάβει εγκαίρως, πριν από τη δέσμευσή του από τη σύμβαση, όλους τους όρους της γραπτώς ή με άλλο σταθερό μέσο στο οποίο έχει πρόσβαση (e-mail, φαξ κ.λπ.). Η προθεσμία της υπαναχώρησης παρατείνεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες όταν πρόκειται για συμβάσεις εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, καθώς και για συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις.

Τέλος, το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων αναφέρει ως καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις όσους:
* Παρέχουν στον προμηθευτή, χωρίς εύλογη αιτία, υπερβολικά μεγάλη προθεσμία αποδοχής της πρότασης του καταναλωτή για σύναψη σύμβασης.
* Προβλέπουν προθεσμία καταγγελίας της σύμβασης υπερβολικά σύντομη για τον καταναλωτή ή υπερβολικά μακρά για τον προμηθευτή.
* Επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο
* ή Υποχρεώνουν τον καταναλωτή να προκαταβάλει υπερβολικά μεγάλο μέρος του τιμήματος πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης από τον προμηθευτή.
* Προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης στον προμηθευτή χωρίς αυτός να υποχρεούται να επικαλεστεί και να αποδείξει τη ζημιά που υπέστη.

Αφήστε μια απάντηση