ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Αθηνά Νο2» με περικοπές τμημάτων στα ΑΕΙ

Σε σχέδιο «Αθηνά Νο 2», με τη σύμφωνη ή όχι γνώμη των ΑΕΙ, προχωράει ξανά το υπουργείο Παιδείας, που εισάγει σειρά νέων διατάξεων για τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις ή μεταβολές τμημάτων τους στον νέο νόμο-πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι, σχετικά με τις συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων, ο νόμος θέτει ως ένα εκ των σχετικών κριτηρίων τον «δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων του ΑΕΙ σε σύγκριση με τον αριθμό των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), καθώς και την ιδιαίτερα χαμηλή προτίμηση για εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών τυπικής εκπαίδευσης που παρέχει». Για να σταματήσει τη λειτουργία του ένα τμήμα χρειάζεται απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων και γνώμη της Συγκλήτου, η οποία όμως αν αργήσει περισσότερο του διαστήματος που ορίζει ο νόμος (έναν ή δυο μήνες), τότε η απόφαση λαμβάνεται μονομερώς από την πολιτεία.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Παράλληλα, κλείνουν οι πόρτες των υποτροφιών για τις μεταπτυχιακές σπουδές σε όποιον φοιτητή δεν έχει εξασφαλίσει βαθμολογία πτυχίου άνω του 7,5, κάτι που τίθεται πλέον ως πρώτο κριτήριο πριν από εκείνο των κοινωνικών ή οικονομικών. Να σημειωθεί εδώ ότι και σήμερα υπάρχουν κριτήρια στην επιλογή των φοιτητών που ζητούν υποτροφίες (καθώς τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται πλέον έναντι διδάκτρων), αλλά, όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι, οι περισσότερες αιτήσεις που πληρούν άλλα κοινωνικά κριτήρια γίνονταν δεκτές με βαθμό πτυχίου 6,5 ή 7.

Συγκεκριμένα, στον νέο νόμο αναφέρεται ότι «απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή και κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του 7,5 με άριστα στα 10». Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι «ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος».

Νέο συμβούλιο φοιτητών
Ένα από τα σημεία του νέου νομοσχεδίου που ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων, ωστόσο, ήταν αυτό της συγκρότησης νέων σωμάτων εκπροσώπησης των φοιτητών, κίνηση που αναμένεται να αποδυναμώσει τις υπάρχουσες φοιτητικές παρατάξεις. Πώς, όμως, συγκροτούνται τα νέα φοιτητικά συμβούλια; Οπως αναφέρει ο νόμος, «σε κάθε ΑΕΙ συστήνεται Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των φοιτητών που συμμετέχει στις κοσμητείες των σχολών του. Η θητεία του είναι ετήσια. Με επιμέλεια του πρύτανη του κάθε ΑΕΙ, εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας των εκπροσώπων των φοιτητών στις συνελεύσεις των τμημάτων συγκαλείται σε συνεδρίαση το σύνολο των εκλεγέντων εκπροσώπων των φοιτητών που εξελέγησαν για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Φοιτητών του ΑΕΙ.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Φοιτητών εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ζευς», ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών. Το Συμβούλιο Φοιτητών εκπροσωπεί τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του ΑΕΙ και λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας των φοιτητών με τα όργανα διοίκησης του κάθε Ιδρύματος».

Παράλληλα, σημειώνεται στο νομοσχέδιο, με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται «σε κάθε ΑΕΙ Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης με αποστολή την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ιδίως των φοιτητών προγραμμάτων πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών».+

https://www.in.gr/2022/05/31/greece/athina-no2-perikopes-tmimaton-sta-aei/

 

 

Αφήστε μια απάντηση