ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εγκρίθηκε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων…

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων του Δήμου Δέλτα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2016. Το ΤΣΔΑ προτείνει λύσεις αποδοτικότερης διαχείρισης (βάσει της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων) με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των Δημοτών. Στο πλαίσιο του ΤΣΔΑ προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον έξι (6) Πράσινων Σημείων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δέλτα όπου χωρίς ωράριο θα μπορεί ο πολίτης να εναποθέτει τα προς ανακύκλωση υλικά (μπάζα, μπαταρίες κ.ά.).

Ήδη είναι έτοιμη η μελέτη για το κεντρικό Πράσινο Σημείο που θα βρίσκεται στη Σίνδο, ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται από το χρόνο υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ.
Το σχέδιο παρουσιάστηκε αρμοδίως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης & Διατήρησης Οχημάτων Σ. Σιωμάδη και τον εκπρόσωπο της εταιρίας η οποία βοήθησε στη σύνταξη του ΤΣΔΑ. Όπως μεταξύ άλλων αναφέρθηκε, οι αρχές στις οποίες στηρίζεται το Σχέδιο είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών, η ανακύκλωση και εν τέλει η ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που καταλήγει στους ΧΥΤΥ.

Η εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) προβλέπεται από τον Αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) του 2015 και η συγκεκριμένη υποχρέωση των Δήμων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3,2 των επιδιωκόμενων στόχων και πιο συγκεκριμένα στο εδάφιο 12 του ΕΣΔΑ. Κάθε Δήμος επιβάλλεται να συντάξει ΤΣΔΑ. Τα ΤΣΔΑ θα πρέπει να κατατεθούν επισήμως στον αρμόδιο ΦΟΔΣΑ προκειμένου οι προβλέψεις τους να περιληφθούν στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ).
Τα ΤΣΔΑ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και προβλέπουν συγκεκριμένους στόχους ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων του δήμου να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης όπου η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η οποιαδήποτε άλλου είδους ανάκτηση θα είναι κατά απόλυτη προτεραιότητα τα στάδια διαχείρισης, ενώ η διάθεση σε χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) θα αφορά μόνο τα υπολείμματα των προηγούμενων σταδίων.

Έτσι, περιγράφουν την ανάπτυξη ενός συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τον πρωτογενή διαχωρισμό των σύμμεικτων αστικών στερών αποβλήτων (ΑΣΑ) στους χώρους που παράγονται, αλλά και δημιουργία μίας ή περισσοτέρων μονάδας/ων επεξεργασίας για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, με τρόπο σύννομο με τα όσα ορίζονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Αφήστε μια απάντηση