ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκδήλωση της 1ης Μεραρχίας Πεζικού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στον Χώρο Τεχνών Βεροίας

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου το απόγευμα στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε από την 1η Μεραρχία Πεζικού επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αρχικά χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής της Μεραρχίας και στην συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέφερε το μήνυμα της Εκκλησίας, για την 21 Νοεμβρίου. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης εκφωνήθηκε επετειακή ομιλία της Ι Μεραρχίας Πεζικού, ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από την Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» υπό την Διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου και από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βεροίας υπό την διεύθυνση του κ. Χρυσοβαλάντη Κυριακίδη καθώς και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγιναν ομιλίες από τον Επίκουρο Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Σαρηγιαννίδη Μιλτιάδη με θέμα «Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και από τον κ. Στάικο Αθανάσιο με θέμα «Εξιστόρηση επιχειρήσεων ΕΛΔΥΚ 1974» ενώ ακολούθησε η βράβευση των Βετεράνων. Το πρόγραμμα έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς από τον Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Ημαθίας και απο την Εύξεινο Λέσχη Βεροίας.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

Σήμερα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ ὀρθόδοξος κόσμος ἑορτάζει τά Εἰσό­δια τῆς Θεοτόκου, οἱ Ἔνοπλες δυνάμεις τῆς πατρίδος μας ἑορτά­ζουν καί τιμοῦν τήν προστάτιδά τους, τήν ὑπέρμαχο στρατηγό τους, αὐτήν πού στή μακρόχρονη καί περιπετειώδη ἱστορική διαδρο­μή τοῦ ἔθνους μας ὑπῆρξε ἡ κρα­ταιά σκέπη καί ἡ ἰσχυρή προστα­σία του.

Καί δέν θά ἦταν δυνατόν οἱ Ἔνο­πλες δυνάμεις τῆς πατρίδος μας, ἐκτός ἀπό τούς ἰδιαίτερους προ­στά­τες ἁγίους πού ἔχει τό κάθε Σῶμα, νά μήν ἔχουν ὡς προστά­τιδα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τό ὄνομα τῆς ὁποίας ὅλοι οἱ Ἕλληνες φέρνουμε στά χείλη μας σέ κάθε ἀνάγκη, σέ κάθε δυσκολία, σέ κά­θε κρίσιμη στιγμή τῆς ζωῆς μας, προσωπική ἤ συλλογική, καί ἐπικαλούμεθα τή βοήθειά της.

Καί δέν θά ἦταν δυνατόν οἱ Ἔνο­πλες δυνάμεις τῆς πατρίδος μας νά μήν τιμοῦν ὡς προστάτιδα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, οἱ θαυμαστές ἐπεμβάσεις τῆς ὁποίας τόσο στούς ἀμυντικούς ὅσο καί στούς ἀπελευ­θε­ρωτικούς ἀγῶνες τοῦ Γένους μας εἶναι ἀναρίθμητες καί συγκι­νη­τικές.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ποιητές καί ὑμνογράφοι αὐτήν ἱκετεύουν γιά νά φυλάξει τήν πόλη καί τόν λαό της, γιά νά ἐνισχύσει καί νά κρα­ται­ώσει ὅσους ἀγωνίζονται γιά τήν ἀποτροπή τῶν ἐχθρῶν, γιά νά χα­ρίσει τή νίκη ἐναντίον ἐκείνων πού δέν σέ­βονται τήν ἱερή μορφή της καί δέν ὑπολογίζουν τήν ἀκα­ταίσχυντη προστασία πού προσ­φέ­ρει σέ ἐκεί­νους πού τήν τιμοῦν καί τήν ἐμπιστεύονται.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ρήτορες καί ἐγκωμιαστές τῆς ἀναγράφουν τά νικητήρια γιά τίς ἐπιτυχίες καί τούς θριάμβους πού χάρισε στόν φιλόχριστο στρατό μας, συντρί­βο­ντας τίς φάλαγγες τῶν ἀντιπάλων τους πού ἐπιβουλεύοντο τήν πα­τρώα γῆ.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὄχι μόνο οἱ Βυζαντινοί ἀπεικόνισαν τήν ἱερή μορφή της ὡς «νικοποιό» καί λι­τά­νευαν τή θαυματουργή εἰκόνα της μαζί μέ τήν τιμία ζώνη καί τήν τιμία ἐσθῆτα της κάθε φορά πού οἱ ἐχθροί τῆς αὐτοκρατορίας ἔφθα­ναν στά τείχη τῆς βασιλεύουσας καί τήν ἀπειλοῦσαν, ἀλλά καί οἱ στρατιῶτες μας στούς νεώτερους ἀγῶνες τοῦ ἔθνους μας τή δική της εἰκόνα ἔφεραν πάντα φυλαγ­μένη στό στῆθος τους, εἰκόνα πού σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες πολ­λῶν τούς προστάτευσε ἀπό τίς σφαῖρες τῶν ὅπλων καί τούς ἔσω­σε.

Δέν εἶναι ἀκόμη τυχαῖο ὅτι καί αὐτοί οἱ ἐχθροί τοῦ ἔθνους μας ἀναγνωρίζουν στό σεπτό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τήν προ­στάτιδα τοῦ στρατοῦ μας, καθώς ἀρκετές φορές ἔχουν ὁμολογήσει καί οἱ ἴδιοι ὅτι τήν ἔβλεπαν νά τόν σκέπει προστατευτικά, καί ἀντίθε­τα πάλι ἄλλοτε ἀποδεί­κνυαν αὐτή τήν πεποίθησή τους μέ τή μανία τους νά καταστρέψουν, τρυπώ­ντας μέ τά ξίφη τους, τίς ἱερές της εἰκόνες.

Ἄρρηκτα, λοιπόν, συνδεδεμένη ἡ Παναγία μας μέ τίς Ἔνοπλες δυ­νά­μεις σέ κάθε ἐποχή, στό παρελ­θόν καί στό παρόν, καί ὀφειλό­με­νη εἶναι ἡ τιμή στή στοργική Μη­τέ­ρα, τήν ὑπέρμαχο στρατηγό, τό τεῖχος τό ἄρρηκτο, τήν κραταιά προστασία τοῦ στρατοῦ καί τοῦ Ἔθνους μας.

Ὀφειλόμενη ὅμως εἶναι καί ἡ τιμή ὅλων μας πρός τίς Ἔνοπλες δυνάμεις μας, πού ὑπό τήν σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀγωνί­ζο­νται πάντοτε, σέ καιρό πολέμου ἀλλά καί σέ καιρό εἰρήνης, γιά νά διαφυλάξουν τήν ποτισμένη ἀπό τά αἵματα τῶν ἡρώων καί τῶν ἁγίων ἑλληνική γῆ ἐλεύθερη καί ἀνεξάρτητη καί γιά νά προσφέ­ρουν στόν λαό μας αἴσθημα ἀσφα­λείας καί βεβαιότητος, ὥστε νά μποροῦμε νά συνεχίζουμε ἀπερί­σπα­στοι ὡς ἄτομα καί ὡς ἔθνος τά ἔργα τῆς εἰρήνης, τῆς προόδου καί τοῦ πολιτισμοῦ, αὐτά πού μᾶς κάνουν, ἄν καί  ἀριθμητικά εἴμα­στε λίγοι, νά ἔχουμε ἕνα εὐδιά­κρι­το στίγμα στόν χάρτη τῆς παγκό­σμιας ἱστορίας καί νά ἀπολαμ­βά­νουμε τήν τιμή καί τόν σεβασμό ἀκόμη καί τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

Μέ τήν εὐκαιρία, λοιπόν, τῆς ση­μερινῆς διπλῆς ἑορτῆς, τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων τῆς πα­τρίδος μας, ἐκφράζουμε τήν εὐ­γνω­μοσύνη μας πρός τήν προστά­τιδά τους, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, καί εὐχόμεθα νά εἶναι καί νά πα­ρα­μένει πάντοτε προστάτις καί βοη­θός τους σέ ὅλους τούς ἀγῶνες τους καί νά τίς κατευθύνει στό ἀγαθό.

Αφήστε μια απάντηση