ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για τους Τρείς Ιεράρχες

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για την εορτή των Τριών Ιεραρχών. Στην εκδήλωση ομίλησε ο Καθηγητής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννης Φύκαρης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Οι μητέρες των Αγίων Τριών Ιεραρχών ως παράγοντες παιδαγωγίας προς το καθ΄ ομοίωσιν». Στην συνέχεια η παιδική βυζαντινή χορωδία της Ακαδημίας Μουσικής «Ειρμός» έψαλε ύμνους της εορτής των Τριών Ιεραρχών υπό την διεύθυνση του κ. Σπυρίδωνα Ασπιώτη. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Την εκδήλωση παρουσίασε ο αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Λεωνίδας Αφεντούλης.

O χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση:

Ἡ ἑορτή τῶν τριῶν με­γίστων Ἱεραρχῶν καί προστατῶν τῆς παι­δείας πού τιμοῦμε σήμερα ἀποτε­λεῖ συχνά ἀφορμή γενικό­τε­ρης συζητήσεως γιά τήν παιδεία, ἑνός θέματος πολύπαθου στήν πατρίδα μας, τό ὁποῖο ὅμως δέν ἀφήνει κα­νένα ἀδιάφορο, σάν τό ἐνδιαφέ­ρον μας γι᾽ αὐτήν, παρά τίς κατά καιρούς λανθασμένες ἐπι­λογές μας, νά βρίσκεται στό DNA μας. Καί αὐτό συμβαίνει καί στίς ἡμέ­ρες μας πού καλούμασθε νά βροῦ­με τόν ἰδανικό συσχετισμό με­ταξύ τῆς σχολικῆς παιδείας καί τῆς οἰ­κογενειακῆς ἀγωγῆς καί μορ­φώ­σεως, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ τό βέλ­τιστο ἀποτέλεσμα γιά τά παιδιά μας.

Διότι, δυστυχῶς, στίς ἡμέρες μας ἐλλοχεύει περισσότερο ἀπό ποτέ ἄλλοτε ὁ κίνδυνος, παρά τίς πολ­λές εὐκαιρίες καί δυνα­τό­τητες μορ­φώσεως πού προσφέ­ρουμε στά παιδιά, παρά τούς δικούς τους κό­πους καί τίς πολλές ὧρες πού δα­πανοῦν γιά νά ἀντα­ποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τοῦ συγχρόνου σχολείου καί τῆς πα­γκο­σμιο­ποιη­μένης κοινωνίας μας, τό ἀπο­τέλεσμα σέ ἀπόλυτα μεγέθη νά εἶ­ναι ἀπογοητευτικό. Τά μορ­φωμέ­να παιδιά μας ἔχουν ἐλλείψεις σέ βασικές γνώσεις καί δέν μποροῦν νά σταθοῦν μέ ἀποφασιστικότητα στή ζωή καί νά ἀντιμετωπίσουν τίς προκλήσεις της.

Τί συμβαίνει λοιπόν; Καί τί μπο­ροῦμε νά κάνουμε γι᾽ αὐτό; Τί ἔχουν, ἀλήθεια, νά μᾶς ὑποδεί­ξουν οἱ ἑορταζόμενοι μεγάλοι παι­δαγωγοί καί διδάσκαλοι, οἱ τρεῖς Ἱεράρχες; Δέν ἀποτελεῖ ἐπαναλαμβα­νό­με­νο μο­τί­βο, ἐάν ἀναφέρω στό ση­μεῖο αὐ­τό ἐκείνη τή φράση πού πολ­λές φο­ρές ἀκοῦμε καί λέμε: «πίσω ἀπό κάθε σπουδαῖο ἄνδρα, κρύβεται μία σπουδαία γυναίκα». Γιατί αὐτό ἰσχύει κατ᾽ἐξοχήν γιά τούς τρεῖς Ἱεράρχες, ἰσχύει γιά τίς μητέρες τους, γιά τίς τρεῖς αὐτές σπουδαῖες γυναῖκες πού χάρισαν στήν κοινωνία, στήν Ἐκκλησία, στήν ἱστορία καί τόν κόσμο ὁλό­κληρο τούς τρεῖς αὐτούς σοφούς καί ἁγίους ἱεράρχες.

Γι᾽ αὐτές τίς μητέρες τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν καί ὁ λόγος σή­μερα. Καί ὄχι ἄδικα. Ὁμιλητής μας θά εἶναι ὁ ἐλλογιμώτατος καθη­γητής τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήμα­τος τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννί­νων κύριος Ἰωάννης Φύκαρης, πού θά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα: «Οἱ μητέρες τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρ­χῶν ὡς παράγοντες παιδαγωγίας πρός τό καθ᾽ ὁμοίωσιν». Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν πρόθυμη ἀνταπόκρισή σας στήν πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πόλεως καί περιμένουμε μέ πολύ ἐνδιαφέρον νά ἀκούσουμε ὅσα θά μᾶς ἀναπτύξετε καί μετά νά ἀκούσουμε τά ἀγαπημένα μας παιδιά τῆς χορωδίας Εἱρμός πού θά μᾶς ψάλλουν ὕμνους τῆς ἑορτῆς τῶν τροῶν Ἱεραρχῶν.

Αφήστε μια απάντηση