ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολή προς τους κυβερνητικούς παράγοντες για την σχολική στέγη..

Επιστολή προς τους κυβερνητικούς παράγοντες Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα στελέχη που μπορούν να δώσουν λύση στο σοβαρό πρόβλημα της σχολικής στέγης με αναλυτικό πίνακα που εντοπίζονται αυτά αλλά και προτάσεις για την επίλυση τους απέστειλε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου. Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων» (άρθρο 75 § Ι, στ, 1 του ΚΔΚ, Ν. 3463/2006), καθώς πλήθος συναφών λειτουργιών (άρθρο 94 § 4 του Ν. 3852/2010), συνιστούν, όπως είναι γνωστό θεμελιώδη αρμοδιότητα των Δήμων, η δε ύπαρξη και λειτουργία «σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» αποτελεί, ιστορικά, υποστατική ιδιότητα των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 2 εδ. α΄ του ΔΝΖ/1912).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η άσκηση της πολυσύνθετης αυτής αρμοδιότητας συγκεντρώνει την ιδιαίτερη μέριμνα και την στοργή όλων των Δήμων και εύλογα ελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών, αντιμετωπίζει όμως ποικίλα προβλήματα, οφειλόμενα τόσο στις αναπόδραστες επιπτώσεις της γενικότερης παρατεταμένης κρίσης, που μαστίζει τον τόπο μας, όσο και σε ειδικότερα φαινόμενα κρατικών αγκυλώσεων, διοικητικής αβελτηρίας, ατελειών και ελλείψεων.
Ελλείψεων που, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, εμφανίζονται και, πολλές φορές, διαιωνίζονται σε όλους τους Δήμους, δυσχεραίνοντας τόσο την ίδια την εκπαιδευτική λειτουργία όσο και το έργο των οικείων τοπικών αρχών, αλλά και ελλείψεων που, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία, επιτείνονται και προσλαμβάνουν δραματικές διαστάσεις, καθώς κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) είχαν διατεθεί, για την Σχολική Στέγη, στην Κεντρική Μακεδονία, 191 εκατ. €, ενώ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020 ) προβλέπονται μόλις 24 εκατ. €, από τα οποία 12 εκατ. € προορίζονται για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και μόνον 12 εκατ. € προβλέπεται να διατεθούν για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μάλιστα σχεδόν το σύνολο αυτού του ποσού (11,9 εκατ. €) έχει ήδη δεσμευθεί για συγκεκριμένα έργα. Επομένως, αν δεν πραγματοποιηθούν εγκαίρως διορθωτικές κινήσεις, καμία παρέμβαση στον κρίσιμο τομέα της Σχολικής Στέγης δεν πρόκειται να συντελεσθεί στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι το 2020.

ΠΟΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
Για την αποτροπή αυτής της δυσμενούς εξέλιξης, από την οποία πλήττονται όλοι οι Δήμοι και ιδιαίτερα αυτοί των αστικών κέντρων, στους οποίους παρατηρείται συνεχιζόμενη σημαντική αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, η ΠΕΔΚΜ, αφενός μεν κατέστρωσε, με την συνδρομή όλων των Δήμων-Μελών της, τον συνημμένο πίνακα, που παρουσιάζει ομαδοποιημένα τις ελλείψεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα της Σχολικής Στέγης σε όλη την Κεντρική Μακεδονίας, και αφετέρου καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις, με την αποδοχή και υιοθέτηση των οποίων είναι εφικτή η συντεταγμένη αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων και η επαρκής κάλυψη των αναγκών της Σχολικής Στέγης:
1.- Επαναπροκήρυξη του ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή σχολικών κτιρίων.
2.- Διάθεση ενός σημαντικού μέρους από το πρωτογενές πλεόνασμα, που επιτυγχάνει η εθνική οικονομία, για την κατοχύρωση, μέσω απαλλοτριώσεων, των απαραίτητων, για την ανέγερση των σχολικών μονάδων, αστικών εκτάσεων. Ήδη αρκετές απαλλοτριώσεις χώρων για την κατασκευή σχολείων κινδυνεύουν με αυτοδίκαιη άρση, καθώς, ελλείψει πόρων, δεν θα συντελεσθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου από την δημοσίευσης της οικείας δικαστικής απόφασης που καθόρισε την αποζημίωση: οι χώροι αυτοί, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται εντός των αστικών κέντρων, είναι υπερπολύτιμοι για την Σχολική Στέγη, και η αποδέσμευσή τους συνεπάγεται την οριστική απώλειά τους για την Εκπαίδευση.
3.- Κατά την επικείμενη, εντός του 2017, αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να διενεργηθεί, με άντλησή τους από λιμνάζοντα κονδύλια, ανακατανομή πιστώσεων υπέρ των ΠΕΠ Περιφερειών που αντιμετωπίζουν με οξύτητα, προβλήματα Σχολικής Στέγης.
4.- Ο αρμόδιος για την ανέγερση σχολικών κτιρίων Οργανισμός («Κτιριακές Υποδομές α.ε.» – διάδοχος του ΟΣΚ ) να προβεί, όπως με επιτυχία και αποτελεσματικότητα έπραξε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στην λήψη δανείου, το προϊόν του οποίου θα διαθέσει για την Σχολική Στέγη.
5.- Να προβλεφθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικά κονδύλια για την κατασκευή: (α) Νηπιαγωγείων, (β) ΕΠΑΛ, (γ) Σχολικών Κτιρίων σε περιοχές που υπάρχουν ακόμη διπλές βάρδιες, (δ) την ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων σχολικών μονάδων, πολλές από τις οποίες αριθμούν ήδη αρκετές δεκαετίες λειτουργίας.
6.- Με άμεση (και χωρίς οικονομικό κόστος) νομοθετική ρύθμιση να δοθεί λύση στο αναδυόμενο πρόβλημα της επικείμενης λήξης των μισθωτηρίων ακινήτων στα οποία στεγάζονται σχολικές τάξεις και τα οποία (μισθωτήρια) δεν μπορούν να ανανεωθούν λόγω τεχνικών ανεπαρκειών των ως άνω ακινήτων: η λήξη του μισθωτηρίου και η, για τεχνικούς λόγους, αδυναμία ανανέωσης του μισθωτηρίου, θα καταστήσουν αυτομάτως άστεγες τις αντίστοιχες τάξεις και σχολικές μονάδες.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ Η ΠΕΔΚΜ
Καταλήγοντας στην επιστολή για τα προβλήματα της σχολικής στέγης αυτή καταλήγει λέγοντας: Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, η ΠΕΔ και οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζουν και αναδεικνύουν συνολικά ένα μείζον πρόβλημα των τοπικών κοινωνιών μας. Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και υποβάλλουν προτάσεις για την έγκαιρη αντιμετώπισή του, προσδοκώντας την θετική ανταπόκριση της Πολιτείας και καταθέτοντας την ολόθυμη διάθεσή τους να συμβάλλουν, με κάθε δυνατό τρόπο, στην κοινή προσπάθεια για την αναβάθμιση των υποδομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία.-
Την επιστολή υπογράφει ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αφήστε μια απάντηση