ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσας Νεολαίας»: Κάθε χρόνο σε άλλο δήμο

Κάθε χρόνο ένας Δήμος της χώρας θα ανακηρρύσεται ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του σύνθετου έργου υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 στη χώρα μας, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ανέλαβαν την πρωτοβουλία θεσμοθέτησης του Τιμητικού Τίτλου της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας για τους Δήμους της Ελλάδας, που θα απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν Δήμο της χώρας.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ως ο Κυβερνητικός Φορέας ο οποίος φέρει την ευθύνη σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης, προώθησης και διαμόρφωσης των προτάσεων πολιτικής που εφαρμόζονται για την επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου μάθηση και νεολαία, έχει αναλάβει το σύνθετο έργο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 στη χώρα μας.

O θεσμός της Εθνικής Πρωτεύουσας, έχει διττό στόχο:

  • να προάγει τη συμμετοχή των νέων 15 – 29 χρονών στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα μέσω ενός προγράμματος δράσεων και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και να συμβάλουν με τη δική τους νεανική, ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης,
  • να προβάλει τον Δήμο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η καθιέρωση της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας αφορά σε όλους τους Δήμους της χώρας και προϋποθέτει την υιοθέτηση καλών πρακτικών συνεργασίας των δημοτικών αρχών σε στενή συνεργασία με τους νέους και τις νέες που κατοικούν σε αυτούς, προκειμένου να συνδιαμορφώσουν την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτισμική ζωή του τόπου που ζουν.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024, μπορούν να υποβάλουν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Προτεραιότητα στη βαθμολόγηση θα δοθεί σε μεσαίους και μικρούς Δήμους της Ελληνικής Περιφέρειας. Ένας Δήμος, προκειμένου να λάβει τον Τιμητικό Τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, πρέπει να δημιουργήσει από κοινού με τις νέες και τους νέους της πόλης, μια πρόταση και ένα πρόγραμμα που θα ταυτίζονται με τους στόχους του θεσμού και, παράλληλα, θα αποφέρουν οφέλη στην ίδια την πόλη και στην κοινωνία των πολιτών της. Η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Ανακήρυξης και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ

▪ Να παρέχει υπηρεσίες επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Επιτροπής Ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 για να καταλήξει στην πλέον αντικειμενική απόφαση σχετικά με το ποιος Δήμος θα λάβει τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024.

▪ Να αποτελεί βασικό εταίρο της βραβευμένης πόλης κατά τις φάσεις προετοιμασίας, οργάνωσης και υλοποίησης του έτους αναφοράς. Η Ομάδα υποστηρίζει πρωτίστως την Πρωτεύουσα στην εφαρμογή του προγράμματος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που βρίσκεται εντός του φορέα. Εξασφαλίζει, επίσης, μια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση και συνδέσεις με βασικούς διεθνείς θεσμούς και ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και με ένα δίκτυο οργανώσεων νεολαίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

▪ Να αναπτύσσει δράσεις παρακολούθησης σε όλη τη διαδικασία της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας για να εντοπίσει περαιτέρω τις ανάγκες της Πρωτεύουσας και να προτείνει βελτιώσεις σχετικά με τη διαδικασία.

 

Αφήστε μια απάντηση