ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H Eορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας.

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου το πρωί, με την ευκαιρία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, ημέρα αφιερωμένη στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Δοξολογία για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­τόν».

Ἡ ἀναζήτηση τῆς εὐτυχίας εἶναι, ἀδελφοί μου, τό διαρκές καί δια­χρονικό ζητούμενο τῶν ἀν­θρώ­πων, καί οἱ τρόποι μέ τούς ὁποίους ἐπιτυγχάνεται ἡ εὐτυχία ἀποτελεῖ ἀντικείμε­νο τῆς μελέτης καί τοῦ στοχασμοῦ τῶν ἀνθρώ­πων σέ κάθε ἐποχή. Παρά ὅμως τή διαρκῆ ἀναζήτηση τῆς εὐτυχίας καί τοῦ προσδιορι­σμοῦ τῶν προϋ­πο­θέσεων ὑπό τίς ὁποῖες εἶναι αὐτή ἐφικτή, βλέ­πουμε πολύ συ­χνά ἀνθρώ­πους οἱ ὁποῖοι, παρότι πλη­ροῦν ὅλες τίς προϋποθέσεις, αἰσθάνονται δυστυχεῖς καί ταλαί­πωροι.

Ἀντίθετα ὅμως μέ τούς ἀνθρώ­πους, ὁ Χριστός προσδιορίζει μέ ἀκρίβεια ποιοί εἶναι οἱ ἀληθινά εὐ­τυχεῖς καί μακάριοι. Καί τά κρι­τήριά του εἶναι ἀψευδῆ καί ἀλάν­θαστα.

Ἔτσι ἀκούσαμε σήμερα τόν Χριστό νά ἀπαντᾶ στόν ἄγνωστο ἀκρο­­ατή τῶν λόγων του, ὁ ὁποῖος, ἀκούοντάς τον νά κηρύττει, μακά­ρισε τήν Πανα­γία Μητέρα του γιατί ἀξιώθηκε νά κυοφορήσει στά σπλάγχνα της καί νά βαστάσει στίς ἀγκάλες της τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅτι μακάριοι εἶναι ὅσοι ἀκοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν φυλάσσουν, δηλαδή τόν ἀκολου­θοῦν καί τόν κάνουν πράξη στή ζωή τους.

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰησοῦ δέν ἀπο­τελεῖ ἀντίλογο στόν μακα­ρισμό τῆς Παναγίας Μητέρας του πού ἀκούστηκε μέσα ἀπό τό πλῆθος, ὅπως κάποιοι μπορεῖ νά νομίσουν. Εἶναι, ἀντίθετα, ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ μακαρισμοῦ τῆς Παναγίας μας. Γιατί ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος πληροῖ σέ ἀπόλυτο βαθμό τίς προϋπο­θέ­σεις πού θέτει ὁ μακαρισμός τοῦ Υἱοῦ της.

Ἦταν αὐτή πού ὄχι μόνο ἄ­κουε καί μελετοῦσε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τή νηπιακή της ἡλικία, ἀλλά καί αὐτή πού τόν τήρησε ἀπα­ρέγκλιτα σέ ὅλη της τή ζωή μέ τέλεια ὑπακοή καί ταπείνωση.

Ἦταν αὐτή πού ἀπό τήν ἡμέρα τῆς εἰσόδου της στόν ναό τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἑορτάζει καί τιμᾶ σήμε­ρα ἡ Ἐκκλησία μας, κατά τήν ὁποία τριετίζουσα μόλις ἀξιώθηκε νά εἰσέλθει στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, γιά νά παραμείνει ἐκεῖ ὡς καθα­ρώ­τατος ναός τοῦ Σω­τῆ­ρος καί νά προετοιμασθεῖ κατάλληλα προκει­μέ­νου νά ἀνταποκριθεῖ στή με­γά­λη κλήση καί ἀποστολή, ἀφοσιώ­θη­κε στήν ἐντρύ­φη­ση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ· ἀφοσιώ­θηκε στήν προ­σευ­χή, ἡ ὁποία ἀπο­τελεῖ τό μέσο διά τοῦ ὁποίου ὁ Θεός ὁμιλεῖ πρός τόν ἄνθρωπο πού στρέφεται πρός Αὐτόν μέ ἀνοι­κτά τά ὦτα τῆς ψυ­χῆς καί τοῦ σώματός του καί μέ πρόθυμη διά­θεση γιά νά ἀκούσει τούς λόγους του· ἀφοσιώθηκε καί στήν ἔμ­πρα­κτη φύλαξη τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, στήν πιστή καί συνεπῆ ἐφαρμογή τοῦ θελήματος καί τῶν ἐντολῶν, ἔχοντας αὐτές, ὅπως γρά­φει καί ὁ ψαλμωδός Δαβίδ, «λύ­χνον τοῖς πο­σί» αὐτῆς «καί φῶς ταῖς τρί­βοις» της ὄχι μόνο κατά τό διά­στη­μα τῆς παραμονῆς της στόν ναό τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μέ­χρι καί τοῦ τέλους τῆς παναγίας αὐτῆς ζωῆς.

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς ὑπερα­γίας Θεοτόκου σήμερα, ἀδελφοί μου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία «ἄγγε­λοι τήν εἴσοδον τῆς Παρ­θέ­νου ὁρῶ­ντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρ­θένος εἰσῆλθε εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων», καί ὁ μακαρισμός τοῦ Κυ­ρίου ἀκούεται καί πάλι γιά νά ἀπαντήσει καί στό δικό μας ἐρώ­τη­μα ποιός εἶναι ὁ πραγματικά μακάριος ἄνθρωπος.

Γίνεται ὅμως πιό ἠχηρός, πιό ρεα­­λι­στικός μέσα ἀπό τό παρά­δειγ­μα τῆς ζωῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γίνεται προ­τρο­πή γιά ὅλους ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, πού τόν ἀκοῦμε, νά παύσουμε νά ἀναζη­τοῦ­με τήν εὐ­τυ­χία στά τερπνά καί ἡδέα τοῦ κό­σμου, στά χρήματα, στίς τιμές καί τή δόξα, σέ ὅ,τι λάμπει καί ἐντυ­πω­σιάζει.  Καί μᾶς καλεῖ νά ἐπιλέξουμε τήν ὁδό πού ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στή μακα­ριό­τητα, τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί νά βαδίσουμε αὐτή τήν ὁδό μέ τή βεβαιότητα πώς ἔστω καί ἐάν φαί­νεται «στενή καί τε­θλιμ­μένη», μᾶς χαρίζει τή ἀληθι­νή εὐτυχία καί τή μα­καριότητα πού ὁ Θεός προσ­φέ­ρει σέ ὅσους τόν ἐμπιστεύονται καί τόν ἀκο­λου­­θοῦν, ὅπως ἔκανε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, τῆς ὁποίας τιμοῦμε σή­μερα τήν εἴσοδο στόν ναό τοῦ Θεοῦ.

Τήν τιμοῦμε ὅμως, ἀδελφοί μου, καί γιά ἕνα ἀκόμη λόγο. Τήν τι­μοῦμε ὡς ὑπέρμαχο Στρατηγό καί προστάτιδα τῶν Ἐνόπλων μας Δυ­νάμεων, γιατί ὑπῆρξε πάντοτε ἡ προστάτις καί ἡ βοηθός ὅλων ὅσων στό πέρασμα τῶν αἰώνων ἄκουσαν τή φωνή τῆς πατρίδος καί τή φωνή τῆς συνειδήσεώς τους καί ὑπερασπίσθηκαν μέ γεν­ναιότητα τά σύνορά της. Ὑπῆρξε πάντοτε προστάτις καί βοηθός ὅλων ἐκείνων πού ἔταξαν τόν ἑαυ­τό τους νά φυλάγουν τίς Θερ­μοπύλες τῆς πατρώας γῆς, καί γι᾽ αὐτό οἱ Ἔνοπλες δυνάμεις τῆς πα­τρίδος μας ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ἕλ­ληνες τήν τιμοῦμε καί τήν εὐγνω­μονοῦμε γιά τήν ἀκοίμητη καί ἀκα­ταίσχυντη προστασία της.

Καί σήμερα, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς της, ἄς παρακαλέσουμε τήν Πανα­γία μας, ἀδελφοί μου, νά προστα­τεύει πάντοτε τίς Ἔνοπλες δυνά­μεις τῆς πατρίδος μας ἀλλά καί τόν λαό μας ἀπό κάθε κίνδυνο καί κάθε ἀνάγκη, καί νά μᾶς διατηρεῖ σώους ὥστε νά βαδίζουμε πάντοτε τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν τοῦ Υἱοῦ της πού θά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀληθινή εὐτυχία καί ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος.

Αφήστε μια απάντηση