ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ακολουθία του Νυμφίου την Κυριακή των Βαΐων

Την Κυριακή των Βαΐων το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Νυμφίου και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Τόν νυμφῶνα σου βλέπω, Σω­τήρ μου, κεκοσμημένον καί ἔν­δυ­μα οὐκ ἔχω ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ».

Ἐνώπιον τοῦ νυμφῶνος τοῦ Κυ­ρίου ἱστάμεθα καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου· τοῦ Κυ­ρίου μας, πού σήμερα τό πρωΐ τόν ὑποδεχθήκαμε μετά βαΐ­ων καί κλά­δων εἰσερχόμενο στήν ἁγία Πό­λη ἐπί πῶ­λον ὄνου ὡς ὁ βασι­λεύς τῶν Ἰουδαίων, καί ἀπό­ψε τόν εἴδαμε νά διέρχεται ἀνά­μεσά μας ὡς νυμ­φίος τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, πού καλεῖ τά πιστά τέκνα του νά εἰσέλθουν στόν νυμ­φώνα του, νά ἀνακλιθοῦν μα­ζί του στό δεῖ­πνο καί συνεορ­τά­σουν τήν λαμ­προφόρο ἀνά­στασή του.

Ἡ πρόσκληση τοῦ νυμφίου Χρι­στοῦ ἀπευθύνεται, ἀδελφοί μου, πρός ὅλους μας, ἀλλά αὐτό δέν ση­­μαίνει ὅτι μποροῦμε νά εἰσέλ­θουμε ἀπροετοίμαστοι καί ἀτημέ­λη­τοι στόν νυμφώνα του. Δέν ση­μαίνει ὅτι μποροῦμε νά στα­θοῦ­με ἐνώπιον τοῦ νυμφίου μέ ἀκα­τάλ­ληλο ἔνδυμα καί ἀνοίκεια ἐμφά­νιση, γιατί ἀποτελεῖ ἀπρέπεια καί προσβολή τοῦ νυμφίου Χριστοῦ νά σπεύσουμε ρακένδυτοι καί ρυ­πα­ροί, ἀδιαφορώντας γιά τήν τιμή πού μᾶς κάνει ὁ Χριστός νά μᾶς προσκαλεῖ. Καί αὐτό ἀκριβῶς μᾶς ὑπενθυμίζει τό ἐξαποστειλάριο πού ψάλαμε πρίν ἀπό λίγο: «τόν νυμ­φῶνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον, καί ἔνδυμα οὐκ ἔχω ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ».

Τά λόγια αὐτά, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι μόνο τά λόγια τοῦ ἱεροῦ ὑ­μνο­­γράφου, εἶναι καί τά λόγια κά­θε ψυχῆς, πού συναισθάνεται τήν τιμή αὐτῆς τῆς προσκλήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί τήν ἀπό­σταση πού τήν χωρίζει ἀπό τήν καθαρό­τη­τα, τή λαμπρότητα καί τήν ἁγι­ό­τητα τοῦ Κυρίου στόν νυμφώνα τοῦ ὁποίου καλεῖται νά εἰσέλθει.

Ἡ ἀνησυχία ὅμως πού ἐκφρά­ζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος δέν θά πρέπει νά μᾶς ἀποτρέψει ἀπό τήν εἴσοδό μας στόν νυμφώνα τοῦ Χριστοῦ. Ἀντίθετα θά πρέπει νά μᾶς παρα­κι­νήσει νά προετοι­μα­σθοῦμε κα­τάλ­ληλα γιά τήν τιμη­τι­κή καί θεία αὐτή πρόσκληση.

Καί ἄν σκεφθοῦμε, ἀδελφοί μου, πόση προετοιμασία ἔκανε ὁ Χρι­στός γιά χάρη μας, προκειμένου νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ γιά νά μᾶς λυ­τρώ­σει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς σώσει· ἄν σκεφθοῦμε ὅτι Ἐκεῖ­νος συγκάλυψε τή θεία του φύση μέσα στήν ἀνθρώπινη πού ἔλαβε ἀπό τήν Παναγία Παρθένο καί ἔζη­σε ἀνάμεσά σας καί ἔπαθε καί σταυρώθηκε γιά χάρη μας, δέν ἀξί­ζει νά κάνουμε καί ἐμεῖς μία μι­­­κρή προετοιμασία γιά νά βρε­θοῦ­­με κοντά του καί γιά νά τι­μή­σουμε τήν πρόσκλησή του;

Δέν ὑπάρχει, πιστεύω, κανείς πού νά μήν συμφωνεῖ ὅτι ἀξίζει μία τέ­­τοια προετοιμασία ἀπό τήν πλευ­­ρά μας, μία προετοιμασία στήν ὁλο­κλή­ρωση τῆς ὁποίας συμ­μετέχει καί συνεργεῖ καί ὁ ἴδιος Χριστός ἀπό τήν πολλή του ἀγάπη πρός τό πλάσμα του.

Γιατί ὁ Χριστός εἶναι, ἀδελφοί μου, αὐτός πού μᾶς πλύνει ἀπό τίς ἁμαρ­τίες μας καί μᾶς καθαρίζει, ὅπως ἔπλυνε καί τά πόδια τῶν μαθητῶν του, ἐφόσον ἐμεῖς προσ­έλ­θουμε μέ μετάνοια καί συναί­σθηση τῶν ἁ­μαρτιῶν μας στό μυ­στήριο τῆς ἱε­ρᾶς ἐξομολογή­σεως.

Ὁ Χριστός εἶ­ναι αὐτός ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνδύει «τήν πρώ­­τη στολή» καί μᾶς κοσμεῖ μέ τή χάρη του, προ­κει­­μένου νά εἰ­σέλθουμε, ὅπως ἁρμό­ζει, στόν νυμ­φώνα του.

Ὁ Χριστός εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος κο­σμεῖ καί μέ τίς ἀρετές, πού εἶναι καρποί τοῦ Παναγίου Πνεύ­ματος, ὅσους ἀγωνίζονται καί ἐπι­μελοῦ­νται τήν ψυχή τους, γιά νά εἶναι ἕτοιμοι νά ἀνταποκριθοῦν στήν πρόσ­κλησή του.

Ὅλη αὐτή ἡ προετοιμασία μας γιά νά εἰσέλθουμε στόν νυμ­φώνα δέν ἀφορᾶ βεβαίως μόνο τήν προ­ε­τοιμασία γιά νά μετάσχουμε στήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί τήν πανή­γυ­ρη τῶν πανηγύρεων, τό Ἅ­γιο Πάσχα, ἀλλά εἶναι μία προ­ετοι­μασία διαρκής γιά νά εἰσέλ­θου­με στόν αἰώνιο νυμφώνα τοῦ Χριστοῦ.

Ὅμως ὅλοι αὐτοί οἱ σταθμοί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὅλες αὐτές οἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπο­τελοῦν ἀφορμές καί ἐναύ­σματα πού μᾶς θυμίζουν τόν τελικό σκο­πό μας καί μᾶς βοηθοῦν νά προ­ε­τοιμαζόμασθε διαρκῶς, ὥστε νά εἴ­μασθε πάντοτε ἕτοιμοι νά εἰσέλ­θουμε στόν νυμφώνα τοῦ Κυρίου μας.

Ἀποτελοῦν ὅμως συγχρόνως καί εὐκαιρία γιά νά ἐλέγχουμε τόν ἑαυ­τό μας καί νά ἀνανεώνουμε τήν ἐπι­θυμία μας νά βρεθοῦμε κο­ντά στόν Χριστό καί νά συνεορ­τά­σου­με μαζί του «Πάσχα Κυρίου Πά­­σχα».

Γι᾽αὐτό ἄς μήν διστάσουμε, ἀ­δελ­­φοί μου, ἀκόμη καί ἐάν μέχρι σή­με­ρα δέν ἔχουμε προετοιμασθεῖ γιά τόν νυμφώνα τοῦ Χριστοῦ. Ἄς σπεύσουμε νά προετοιμασθοῦμε, ἄς σπεύσουμε νά καθάρουμε τήν ψυχή μας στό μυστήριο τῆς μετα­νοίας καί ἄς ἱκετεύσουμε τόν Χρι­στό μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνο­γράφο νά μᾶς λαμπρύνει τή στολή τῆς ψυχῆς μας γιά νά εἰσέλθουμε στόν νυμφώνα του.

Ἄς μήν τό ἀμε­λή­σουμε καί ἄς μήν ἐπαναπαυθοῦμε στήν ἐπιεί­κεια τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁ­ποῖος, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, «δέχεται τόν πρῶτον καθάπερ καί τόν ἔσχατον», ἀλλά ἄς κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε περισ­σότερο, συναι­σθανόμενοι τήν ἀ­σθέ­νεια καί τήν ἀδυναμία μας γιά νά μπορέσουμε καί ἐμεῖς νά εἰσέλ­θουμε ἀξίως καί νά συνευ­φραν­θοῦμε στή χαρά τοῦ νυμ­φῶ­νος τοῦ Κυρίου μας.

Αφήστε μια απάντηση