ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατάθεση δικαιολογητικών για θεώρηση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Σύμφωνα  με το άρθρο 22 με τίτλο ‘Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου Εμπορίου’, του νόμου 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» οι άδειες επαγγελματικών αδειών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία.Για την θεώρηση της αδείας του ο πωλητής υποβάλλει στον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του, πριν τη λήξη της αδείας του, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 (Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά τους, που να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου τους ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (το μέγιστο εισόδημα από άλλη πηγή ανέρχεται στα 1.800,00 ευρώ) Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρω ορίου).

 β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της  παραγράφου 3 του άρθρου 38 (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες Αγορές, Χριστουγεννιάτικες  και Πασχαλινές Αγορές, Λοιπές οργανωμένες Αγορές. Στις αγορές του συγκεκριμένου άρθρου, συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας), και

 γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.
δ) Δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες σχετικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 (Ημερήσιο Τέλος του νόμου 4497/2017 – ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017).

2.α) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών,

β) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και
   γ) έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

  1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
  1. Δημοτική Ενημερότητα και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

5.Kατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  1. Παράβολο 15€

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται  στο Τμήμα Αδειών, Εμπορίου και Καταστημάτων, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Τουρισμού, του Δήμου Βέροιας (Γραφείο 10, Μητροπόλεως 46, Βέροια, τηλ. 2331350517).

Αφήστε μια απάντηση