ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με 140 εκατομμύρια ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ ενισχύετε η επιχειρηματικότητα…

Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ανοίξει τη διαβούλευση με τους φορείς του επιχειρείν, προκειμένου οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του νέου ΕΣΠΑ, που πρόκειται να προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, να είναι πραγματικά χρήσιμες στην αγορά και να συμβάλουν στην ανάσχεση της ανεργίας. Κεντρικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος της περιοχής και η προώθηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας και ο οποίος βασίζεται σε δυο πυλώνες:

-Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
-Την Περιφερειακή Στρατηγική για την Έρευνα και Καινοτομία, μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

«Το νέο ΕΣΠΑ με πόρους 970 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει σειρά δράσεων και παρεμβάσεων για τη μεγέθυνση της περιφερειακής οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού συστήματος, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής. Αυτό που εμείς επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή είναι οι παρεμβάσεις που θα κάνουμε, να εξασφαλίζουν τη μέγιστη πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία», είπε ο Περιφερειάρχης.

‘Ενα σημαντικό τμήμα των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ, θα κατευθυνθεί σε παρεμβάσεις:
-Ενίσχυσης του περιφερειακού δυναμικού έρευνας και καινοτομίας.
-Παραγωγής νέας γνώσης.
-Διείσδυσης των λεγόμενων «τεχνολογιών γενικής χρήσης».
-Ενίσχυσης των μηχανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
-Ενθάρρυνσης δημιουργίας νέων συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ επιχειρήσεων.
-Ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Για την υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων, θα αξιοποιηθεί η Περιφερειακή Στρατηγική RIS3. «Η κεντρική επιδίωξη αυτής της στρατηγικής είναι ουσιαστικά η εμβάθυνση των σχέσεων της έρευνας με την αγορά. Και μπορεί σήμερα να ακουστεί φιλόδοξο ή μακρινό, όμως στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε η Θεσσαλονίκη, μέσα σ’ αυτή τη δεκαετία, να γίνει ένας Κόμβος Καινοτομίας», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υιοθέτησε πέντε πυλώνες στρατηγικής:
1.Παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς της οικονομίας στους οποίους η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
2.Δικτύωση φορέων.
3.Διάχυση και αποτελεσματική αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, από την οικονομία της Περιφέρειας και από τη διεθνή οικονομία.
4.Υποστήριξη της εξωστρέφειας και τη σύνδεση με τα παγκόσμια δίκτυα αγορών.
5.Διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, που μπορεί να αναπτύξει καινοτομικά χαρακτηριστικά.

Οι τρεις άξονες παρεμβάσεων για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο νέο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ είναι:
1.Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας: 23 εκατομμύρια ευρώ. Εξειδικεύσεις του άξονα: Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας για Δημόσιους Φορείς ΕΤΑΚ – Ενίσχυση επενδύσεων για ΕΤΑΚ συμπράξεων ή συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και Φορέων ΕΤΑΚ – Κουπόνια Καινοτομίας.
2.Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας, των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών: 11 εκατομμύρια ευρώ. Εξειδικεύσεις του άξονα: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση επιχειρήσεων Έντασης Γνώσης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – Ενίσχυση επιχειρήσεων για εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ – Δράσεις για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – Συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης – Ψηφιοποίηση και διάθεση περιεχομένου με όρους ανοικτής πρόσβασης δημόσιων δεδομένων – Πιλοτική Επέκταση και ενδυνάμωση του e-learning από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: 104 εκατομμύρια ευρώ. Εξειδικεύσεις του άξονα: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση και αρχική λειτουργία επιχειρήσεων Έντασης Γνώσης, όπως Spin off – Spin out επιχειρήσεις και Start-ups – Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων για την προμήθεια βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής – Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για τη διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση υφιστάμενων – Ενίσχυση σχεδίων αναδιάρθρωσης και διαφοροποίησης προϊόντων και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού για της μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών σε επιλεγμένες αλυσίδες τομέων της οικονομίας, όπως η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του τουριστικού τομέα και λοιπών τομέων και κλάδων, για παράδειγμα του πρωτογενούς τομέα – Ενίσχυση επενδύσεων για μείωση του κόστους παραγωγής μέσω νέου τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και μέσω νέων μεθόδων και συστημάτων παραγωγής.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς, προκειμένου να αποτυπώσει τις ανάγκες και προσδοκίες τους και να τις μετουσιώσει σε εξειδικευμένες δράσεις του Προγράμματος. Από το 2013 ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή τους, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της στρατηγικής RIS3. Τα αποτελέσματα έχουν αποτυπωθεί στο επικαιροποιημένο κείμενο της RIS3, που το αμέσως επόμενο διάστημα θα υποβληθεί προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα, επίκειται η επιλογή εμπειρογνώμονα, η προετοιμασία των προσκλήσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα, καθώς και η επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων.
Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των εξής φορέων: ΣΕΠΒΕ, Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας και Χαλκιδικής, ΕΒΕΘ, ΚΕΠΑ, ΒΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, Επιμελητηρίων, ΔΕΘ-HELEXPO, ΕΣΘ, Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου- Σιδήρου, Τραπεζών, Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε., θερμοκοιτίδων κ.α.

Αφήστε μια απάντηση