ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδικός χάρτης με αγκάθια για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα..

Ένα είδος «οδικού χάρτη» για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι όσον αφορά στην εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα προτείνει το υπουργείο Εσωτερικών. Δίνοντας εγγράφως διευκρινίσεις προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε οκτώ ζητήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των αιρετών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, διά των απαντήσεων, επιχειρεί να πείσει ότι η ρύθμιση για τους «παρατασιούχους» είναι εφαρμοστέα και δίνει λύση χωρίς νομικά κωλύματα. Περιγράφει πώς θα μπορέσουν οι δημοτικές Αρχές να συνάψουν νέες συμβάσεις στην καθαριότητα με τους εργάτες που απασχολούσαν, μέχρις ότου γίνει διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα.

Παρόλα αυτά παραμένει «θολό» το εργασιακό μέλλον για «παρατασιούχους» στους ΟΤΑ ενώ παραμένουν τα «αγκάθια». Δεν μπορούν να περιληφθούν στις νέες συμβάσεις όσοι απασχολούνται σε υπηρεσίες (ακόμα κι αν είναι ανταποδοτικές), εκτός του τομέα της καθαριότητας. Όμως, είναι ανοιχτό το «παράθυρο» οι δήμοι να περιλάβουν συμβασιούχους διαφόρων ειδικοτήτων εφόσον οι υπηρεσίες τους συσχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την καθαριότητα. Παράλληλα, ασάφεια επικρατεί ως προς τον τρόπο διασφάλισης των δεδουλευμένων, με σαφή πάντως την κυβερνητική δέσμευση, σε κάθε περίπτωση, για εξεύρεση νομοθετικής λύσης ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι για τη δουλειά που παρείχαν στο διάστημα από την έκδοση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου έως τη σύναψη της νέας σύμβασης.

Το νομικό τμήμα της ΚΕΔΕ επεξεργάζεται ήδη τις απαντήσεις του υπουργείου Εσωτερικών ώστε να διατυπώσει παρατηρήσεις, με πρωταρχικό στόχο, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων, αλλά και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων. Στο ερώτημα από πού θα καλύπτονται οι συμβάσεις, σε περίπτωση μη επάρκειας των εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, το υπουργείο Εσωτερικών εμφανίζεται έτοιμο, αν χρειασθεί, να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία που θα επιτρέπει την κάλυψη των δαπανών αυτών και από τα κάθε είδους έσοδα των ΟΤΑ. Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι πριν από τη σύναψη των νέων συμβάσεων, οι Δήμοι οφείλουν να διαπιστώσουν τη λύση των σχέσεων εργασίας που είχαν αυτοδίκαια παραταθεί.

Οι δήμαρχοι είχαν ρωτήσει τι θα γίνει μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, στην περίπτωση που ο αριθμός των νέων θέσεων ή κενών οργανικών θέσεων των Οργανισμών των δήμων, είναι μικρότερος από τις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις ανά δήμο. Η απάντηση ρίχνει το «μπαλάκι» στους ΟΤΑ. Παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών να εκτιμήσουν τις οργανικές, υπηρεσιακές τους ανάγκες στο πεδίο των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και να προβούν στην κάλυψη των αναγκών αυτών, είτε με την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης υφιστάμενων ήδη, κενών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές είτε με τροποποίηση των ΟΕΥ τους και πρόβλεψη νέων θέσεων.

Ο αριθμός των θέσεων μόνιμου προσωπικού που θα προκύψει από τις διαδικασίες αυτές, σημειώνει το υπουργείο, εναπόκειται στην κρίση του κάθε φορέα, «ο οποίος, σύμφωνα και με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι και ο μόνος αρμόδιος να προβεί στην εκτίμηση των σχετικών υπηρεσιακών του αναγκών». Φλέγον είναι το θέμα με τα δεδουλευμένα και το ερώτημα πώς θα καλυφθούν οι αποδοχές των εργαζομένων στο διάστημα από 7/6/2017 έως τη σύναψη της νέας σύμβασης. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο αναδρομικότητας των συμβάσεων αυτών, το υπουργείο αναφέρει ότι ούτε προβλέπεται στην διάταξη ούτε θα ήταν συμβατή με το σκοπό της σχετικής ρύθμισης, που είναι η αντιμετώπιση έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών, σχετιζόμενων με λόγους δημόσιας υγείας, οι οποίοι εκτιμώνται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επομένως, οι αποδοχές των εργαζομένων για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί θα πρέπει να καταβληθούν, όχι δυνάμει των νέων συμβάσεων, αλλά σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς. Εάν οι αρμόδιοι κατά τόπους Επίτροποι έχουν ήδη εγκρίνει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, η καταβολή των αποδοχών των εργαζόμενων για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, έστω και μετά την 7.6.2017, «μπορεί να γίνει κανονικά».

Ως προς τις περιπτώσεις όπου τα εντάλματα πληρωμής δεν έχουν θεωρηθεί, οι διατάκτες θα πρέπει να αναμείνουν τις αποφάσεις των αρμόδιων Κλιμακίων. Και ο κ. Σκουρλέτης καταλήγει: «Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται -εφόσον χρειαστεί- να αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι παρασχεθείσες υπηρεσίες θα πληρωθούν.»

Διευκρινίζεται επίσης το ζήτημα εάν στη διάταξη του άρθρου 24 παράγραφος 2 σχετικά με την αποδοχή της συνέχισης της εργασίας συμπεριλαμβάνονται και όσοι συμβασιούχοι απασχολούνται και σε λοιπές ανταποδοτικές υπηρεσίες, εκτός του τομέα της καθαριότητας (π.χ ηλεκτροφωτισμός, κοιμητήρια). Οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών είχαν παρατείνει τις συμβάσεις εργαζομένων πολλαπλών ειδικοτήτων, που πάντως σχετίζονταν με την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, με τη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα (εφόσον συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας και οι λοιπές, εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις), να συναφθούν νέες συμβάσεις (μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31.3.2018), με το σύνολο του προσωπικού που παρείχε τις υπηρεσίες του σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων, ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, αλλά πάντως σε θέσεις που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την καθαριότητα, την 7.6.2017.

Πέραν των κατηγοριών ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, υπάρχει προσωπικό ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) που είχε διαδοχικές συμβάσεις και απασχολείτο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και πριν την υπογραφή των νέων συμβάσεων. Θετική είναι η απάντηση του υπουργείο στο ερώτημα αν είναι δυνατό οι Δήμοι να περιλάβουν στους αναθεωρημένους Οργανισμούς τους και θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΤΕ. Όμως, επισημαίνεται από το υπουργείο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4368/2016, οι κατηγορίες ως προς τις οποίες δεν απαιτείται απόφαση κατανομής (και συνεπώς εξαιρούνται από την ισχύουσα -πλέον της αναλογίας 1 προς 4- αναστολή των προσλήψεων) είναι μόνον οι κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ. Συνεπώς, δύνανται μεν να προβλεφθούν και θέσεις κατηγορίας ΤΕ, η κάλυψή τους όμως θα πρέπει να εξεταστεί από την επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 και να υπαχθεί στην αναλογία 1 προς 4 (μια πρόσληψη για κάθε 4 αποχωρήσεις), κατόπιν απόφασης κατανομής της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500154004

Αφήστε μια απάντηση