Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤIΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ορισμοί:
Όπου «Ιστοσελίδα», εννοείται η παρούσα ιστοσελίδα (site).
Όπου «Στοιχεία» νοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα.
Όπου «Χρήστης» εννοείται κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας.
Όπου «Χρήση» εννοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στην μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας.
Όπου «Δικαιούχος» εννοείται η εταιρία INCEPTION.SITE δημιουργός της Ιστοσελίδας και όλων των σε αυτή περιεχομένων Στοιχείων, ή νόμιμος αδειούχος χρήσης όσων από τα Στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά της δημιουργήματα.

Αγαπητοί φίλοι,
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Ζητάμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω στοιχεία τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένους πρόσβασης και χρήσεως των ιστοσελίδων.
Η Χρήση όλων των Στοιχείων γίνεται από εσάς, τον Χρήστη της Ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσει:

 1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα
  Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των Στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην Δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Η Δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν βρίσκονται.
 2. Άδεια χρήσης
  Η άδεια να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Σας επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν σας επιτρέπεται να εκμεταλλεύεστε για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής σας χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσετε ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας τις ή παραφράζοντας τα, και να δημιουργείτε παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και στο νόμο, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της Δικαιούχου.
  Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και το κόστος χορήγησης άδειας για την περαιτέρω χρήση των στοιχείων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 6972275080 ή και στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση και στο email: tvreporters1@hotmail.com
 3. Ευθύνη προς αποζημίωση
  Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ενημερώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η Δικαιούχος των Στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και ανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.
 4. Διαφημίσεις
  Η Ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών, ως και οποιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης του περιεχομένου των διαφημίσεων.
  Η Δικαιούχος δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει την νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη.
  Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.
 5. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
  Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η Δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει κι ως εκ τούτου φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση.
 6. Προσωπικά δεδομένα
  Η Δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι Χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους Χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.
 7. Μεταβατικές διατάξεις
  Η μη άσκηση από την Δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας, ή δικαιώματος αποζημίωσης, απορρέοντος από τον νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλη Ελληνικά δικαστήρια.
  Η Δικαιούχος ωστόσο έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της Χώρας του Χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στην δικαιοδοσία της χώρας του Χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συνέπειες: Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των Στοιχείων χωρίς την άδεια της Δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 ‘περί πνευματικής ιδιοκτησίας’, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., ως και άλλων, ειδικότερων νόμων.
Για οτιδήποτε από τα παραπάνω αναγραφόμενα υποπέσει με αποδείξεις στην αντίληψη μας θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες που θα μας διασφαλίσουν.
Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και το κόστος χορήγησης άδειας για την περαιτέρω χρήση των στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tvreporters1@hotmail.com