ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οσμή σκανδάλου σε διαγωνισμό για τη σίτιση απόρων…

Διαγωνισμός προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη σίτιση απόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να μπει σύντομα στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ύστερα από καταγγελία εταιρείας για… οσμή σκανδάλου. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (σε απαντητική της επιστολή) επισημαίνει πως «λειτουργεί με διαφάνεια, σέβεται και τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες διεξαγωγής των διαγωνισμών που προκηρύσσει». Οπως καταγγέλλει ο θιγόμενος, παρότι είχε καταθέσει συμφερότερη προσφορά, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε ανταγωνιστές που ήταν κατά 1,1 εκατομμύριο ευρώ ακριβότεροι!

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, οι προσφορές των εταιρειών που τελικά επιλέχθηκαν όχι μόνο ήταν ακριβότερες από τις δικές τους, αλλά συγκριτικά με ανάλογους διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στη Λάρισα, στην Καβάλα, στα Τρίκαλα κ.α. για τα ίδια προϊόντα, ξέφευγαν κατά 20% έως 210%!

Ο διαγωνισμός «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016», που αφορούσε τον δυτικό τομέα Θεσσαλονίκης, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Σέρρες και Χαλκιδική, έγινε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οπως ήταν φυσικό, η θιγόμενη εταιρεία αντέδρασε ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματά της και σε εξώδικό της προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Θεωρούμε ότι η προσφορά της εταιρείας μας αποκλείστηκε με πλημμελείς και αβάσιμες αιτιολογίες»…

Συγκρίνει μάλιστα τις δικές της προσφορές με εκείνες των δύο άλλων εταιρειών που επιλέχθηκαν. Οπως υποστηρίζει, για τα τρόφιμα συντήρησης η προσφορά της ήταν για 1.504.894 ευρώ, ενώ της επιλεγμένης εταιρείας 1.895.902 ευρώ, δηλαδή κατά 391.007 ευρώ ακριβότερη.

Οι διαφορές στις προσφορές

Αντιστοίχως, τονίζει ότι σε άλλα είδη παντοπωλείου η προσφορά της ήταν 4.920.000 ευρώ ενώ της άλλης εταιρείας που επιλέχθηκε 5.633.298 ευρώ, δηλαδή κατά 712.707 ευρώ ακριβότερη. Επομένως, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φέρεται να επέλεξε στον διαγωνισμό εταιρείες ακριβότερες κατά 1.103.715 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί θέμα αν λάβει κανείς υπόψη ότι στοιχείο της διακήρυξης για το κριτήριο επιλογής ήταν η χαμηλότερη τιμή. Βεβαίως, η Οικονομική Επιτροπή φέρεται να κάνει μια ενδεικτική ανάλυση τιμών σε σύγκριση με προϊόντα που πωλούνται σε σουπερμάρκετ, ωστόσο πρόκειται για τιμές λιανικής, ενώ η σύγκριση θα έπρεπε να γίνεται με τιμές χονδρικής. Μια σύγκριση τιμών θα μπορούσε να γίνει με αντίστοιχους διαγωνισμούς που γίνονται σε άλλες περιοχές της χώρας.

Τα στοιχεία που παρατίθενται και βέβαια πρόκειται να τεθούν αναλυτικά υπόψη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δείχνουν μέση διαφορά επί τοις εκατό για τα ίδια προϊόντα των ίδιων διαγωνισμών σε σχέση με αυτόν της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 47% για το ελαιόλαδο, 210% για τα φασόλια, 52% για τις φακές, 43% για τα μακαρόνια, 20% για τη φέτα ΠΟΠ. Κατόπιν αυτών η θιγόμενη εταιρεία κάνει λόγο ακόμη και για παραβίαση της οδηγίας 9/2015 (παρ. θ) που αναφέρει:

«Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν ή μπορούν να υποχρεώνονται από τα κράτη-μέλη να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία προμήθειας οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (…) Θ. Εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία προμήθειας ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση». Κι ενώ ζητά από την Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας βάσει αυτών να απόσχει από την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, ήδη αναφέρει στον ενημερωτικό φάκελο της υπόθεσης προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μια σειρά επισημάνσεις και ερωτήματα:

■ Από τις πληροφορίες που έχουμε, στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν έξι εταιρείες για τέσσερις ομάδες προϊόντων, προϋπολογισμού 10.000.000 €, περίπου.

Οι Επιτροπές απέκλεισαν τις τέσσερις εταιρείες και έμειναν δύο εταιρείες, μία για τις ομάδες 2 & 4 (σ.σ. εννοεί προϊόντων) και μία για τις ομάδες 1 & 3. Δεν υπήρχε λοιπόν ανταγωνισμός και στην περίπτωση αυτή μήπως έπρεπε να επαναληφθεί;

■ Η εταιρεία μας κατέθεσε εξώδικο σχετικά με τις οικονομικές προσφορές, το οποίο η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δεν το ανέγνωσε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, όπου φαίνεται το σκάνδαλο.

■ Σύμφωνα με το Πρακτικό 47/06.12.2016, στην ερώτηση μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, η πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού παρίστατο ο νομικός σύμβουλος της ΠΚΜ, το οποίο διαψεύδεται με το Α.Π. 3046/22-12-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ όπου αναφέρει για τον επίμαχο διαγωνισμό ότι «δεν έχει εκδώσει καμία γνωμάτευση».

Ποιος λέει την αλήθεια; Εχουμε παραπλάνηση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής;

Γιατί δεν αναγνώσθηκε το εξώδικο της εταιρείας μας προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής; Μήπως διαπιστώσουν τις διαφορές τιμών και δεν εγκρίνουν τη δουλειά;

! Η ΟLAF μπορεί να διερευνήσει καταγγελίες για: απάτη ή άλλες σοβαρές παρατυπίες που ενδέχεται να θίγουν τα δημόσια ταμεία της Ε.Ε., είτε τα έσοδα ή τις δαπάνες της Ε.Ε. είτε στοιχεία ενεργητικού των θεσμικών οργάνων της. Σοβαρή παράβαση καθήκοντος από μέλη ή υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ε.Ε.

Η απαντητική επιστολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σε απάντηση του δημοσιεύματος της έγκριτης εφημερίδας σας με τίτλο «Οσμή σκανδάλου σε διαγωνισμό για τη σίτιση απόρων», που υπογράφει ο κ. Νίκος Φωτόπουλος, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνει τα εξής:

1. Στους διεθνείς διαγωνισμούς για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν συνολικά έξι υποψήφιοι ανάδοχοι. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό δύο εταιριών και απέρριψε τέσσερις, στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού με την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσαν προτού καν ανοιχτούν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. Συνεπώς, οι οικονομικές προσφορές των εταιριών που απορρίφθηκαν επειδή δεν εκπλήρωναν τους όρους των δικαιολογητικών, δεν έγιναν ποτέ γνωστές και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους, όπως ορίζει ο νόμος.

2. Οι εταιρείες που απορρίφθηκαν δεν υπέβαλαν ισολογισμούς ή δεν πληρούσαν τα προαπαιτούμενα «Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής» του διεθνούς διαγωνισμού. Επίσης απορρίφθηκαν εταιρίες που δεν είχαν υποβάλει νόμιμη άδεια λειτουργίας, άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας για τα μέσα μεταφοράς των ειδών, δεν διέθεταν το απαιτούμενο ISO και τα δείγματα που προσκόμισαν δεν ήταν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της σχετικής διακήρυξης.

3. Δυο από τις εταιρίες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και απορρίφθηκαν, προχώρησαν στην άσκηση προδικαστικών προσφυγών, οι οποίες εξετάστηκαν από την αρμόδια επιτροπή και τελικώς απορρίφθηκαν και αυτές ως αβάσιμες. Κατά τη συζήτηση μάλιστα της προσφυγής παραβρέθηκαν νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών, που διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους.

4. Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί των ενστάσεων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές των δυο εταιριών που πέρασαν όλα τα στάδια, καθώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν πλήρεις. Οι οικονομικές προσφορές των εταιριών που απορρίφθηκαν δεν αποσφραγίστηκαν καν, όπως ακριβώς προβλέπεται στους διεθνείς διαγωνισμούς, αλλά επιστράφηκαν στις εταιρείες που τις κατέθεσαν. Άρα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το ύψος των οικονομικών τους προσφορών, παρά μόνο οι ίδιοι.

5. Ο διεθνής διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με τον έλεγχο νομιμότητας όλης της διαδικασίας από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, ενώ έγινε και έλεγχος από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, που έχει συνολική εικόνα για την υλοποίηση του προγράμματος και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, και η οποία έδωσε τη σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή των συμβάσεων.

6. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι όσα αναφέρονται στο εν λόγω δημοσίευμα, δεν έχουν καμιά υπόσταση, από τη στιγμή που όσοι συμμετέχοντες απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό, απορρίφθηκαν με δική τους ευθύνη, εξαιτίας λαθών και παραλείψεων στους φακέλους συμμετοχής τους, καθώς δεν πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού. Προφανώς λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά «οσμή» και κανένα «σκάνδαλο», όπως αναφέρεται στο κείμενο του συντάκτη σας και στον τίτλο του κειμένου.

7. Μία και μόνο απλή ερώτηση στους αρμόδιους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό ή στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από τη στιγμή που σας γνωστοποιήθηκαν οι «καταγγελίες», ακριβώς όλως άλλωστε προβλέπεται και στο πλαίσιο και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα μπορούσε να σας δώσει την πραγματική εικόνα και να αποφύγετε τη διαστρέβλωση της αλήθειας.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την απάντηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και να ενημερωθούν οι αναγνώστες σας για τα πραγματικά δεδομένα περί τον διαγωνισμό. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί με διαφάνεια, σέβεται και τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες διεξαγωγής των διαγωνισμών που προκηρύσσει.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

https://www.efsyn.gr/arthro/osmi-skandaloy-se-diagonismo-gia-ti-sitisi-aporon

Αφήστε μια απάντηση