ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράταση αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 – 13:00, στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οδό Πυθαγόρα και Μαβίλη 6, Εύοσμος (Τηλέφωνο: 2310 558505).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

Οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Υπενθυμίζεται πως η ανωτέρω κοινωνική δομή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου” του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”  και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την κάλυψη πρωτογενών αναγκών των ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών, με τη δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Παρέχεται από την υπηρεσία).
 2. Έντυπο Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Παρέχεται από την υπηρεσία).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες θα αναγράφουν ότι δεν ωφελούνται από αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα (Παρέχεται από την υπηρεσία).
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 7. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα προσκομίζει, επιπλέον, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9 οικ. έτους 2016 των συνοικούντων προσώπων.
 8. Πρόσφατο αντίγραφο (ΕΝΦΙΑ) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

 1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 2. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 4. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία.
 5. Βεβαίωση Αστεγίας σε περίπτωση αστεγίας.
 6. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ.
 7. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κτλ).
 8. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
 9. Διαζύγιο ή Αποδεικτικό στοιχείο διάστασης/ και αποδεικτικό στοιχείο της επιμέλειας του/των παιδιού/παιδιών.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα  Εισοδηματικά  κριτήρια για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου είναι τα παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Οικογενειακό Εισόδημα
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ 4.500,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 6.750,00
3  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 9.000,00
4  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 11.250,00
5  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 13.500,00
6  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 15.750,00
7  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 18.000,00
8  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 20.250,00
9  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 22.500,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14 5.850,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14 7.200,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14 8.550,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14 9.900,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14 11.250,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14 12.600,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14 13.950,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14 15.300,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14 8.100,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14 9.450,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14 10.800,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14 12.150,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14 13.500,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14 14.850,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14 16.200,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14 17.550,00

Αφήστε μια απάντηση