ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ, χρέη με πολυνομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών..

Στη δημοσιότητα θα δίνονται και τα ονόματα οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ, όπως ισχύει δηλαδή για χρέη στην Εφορία, βάσει ρύθμισης που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, που κατατέθηκε στη Βουλή. Αλλαγές επιφέρει και για τα τέλη κυκλοφορίας, τον ΕΝΦΙΑ, ακόμη και στην ισχύ του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για τους αγρότες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου «σχετικά με την υποχρεωτική δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ, περιλαμβάνονται πλέον και οιασφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Παράλληλα, μειώνεται στους 3 μήνες (από ένα έτος) το ελάχιστο χρονικό διάστημα καθυστέρησης καταβολής που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση, και διευρύνονται οι κατηγορίες των οφειλών που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου».

Ακόμη με διατάξεις του νομοσχεδίου καταργείται η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ευρώ. «Συγκεκριμένα, δεν χορηγείται, εφεξής, επί του ΕΝΦΙΑ η έκπτωση 50% (άρθρο 7 παρ.1 ν. 4223/2013) και 100% (άρθρο 7 παρ.2 ν. 4223/2013) σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ευρώ και 600 ευρώ, αντίστοιχα. (άρθρο 49)».

Αλλαγή προβλέπεται και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισάγονται από το εξωτερικό. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας, προκειμένου για τον υπολογισμό των τελών, θα λαμβάνεται από το 2017 η χρονιά που ταξινομήθηκε το όχημα σε χώρα της ΕΕ και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, θα φορολογούνται με βάση μεγαλύτερη παλαιότητα.

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν από 1-1-2017 στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες (ισχύει για τους αγρότες με ακαθάριστα έσοδα κάτω των 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις κάτω των 5.000 ευρώ), ενώ παύουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της EE.

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο προβλέπονται πρόστιμα από 1.000-100.000 ευρώ για τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών που παραβιάζουν το φορολογικό απόρρητο. Τα πρόστιμα αυξάνονται σε 200.000 ευρώ ανά παράβαση, εφόσον δεν τηρήσουν το απόρρητο οι υπάλληλοι ανάδοχων εταιρειών που αναλαμβάνουν έργα του υπουργείου.

Αναλυτικά οι αλλαγές
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, με αυτό τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία ενωσιακοί κανόνες σχετικά με ζητήματα τελωνειακά και προϊόντων καπνού και ρυθμίζονται λοιπά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά, οι αλλαγές, όπως περιγράφονται στην έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους, έχουν ως εξής:

 • Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013) και μεταξύ άλλων:

α. Θεσπίζονται απευθείας από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) οι κυρώσεις για την παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που υποχρεούνται κατά το άρθρο 17 του ίδιου νόμου να το τηρούν επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από χίλια έως εκατό χιλιάδες (1.000 – 100.000) ευρώ, ενώ για την παραβίαση από τους υπαλλήλους ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, που αναλαμβάνουν έργα του Υπουργείου Οικονομικών, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά παράβαση στην εταιρεία.

β. Προστίθενται (στο άρθρο 54) νέες περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων και τα πρόστιμα που επιβάλλονται για κάθε μία από αυτές.

γ. Επαναπροσδιορίζεται, από 1.1.2016, η αφετηρία επιβολής τόκων στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή ανακριβή τέτοια δήλωση (ορίζεται, εφεξής, η επομένη της ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για το οικείο έτος, αντί της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους που ισχύει σήμερα)(άρθρο 40).

 • Στο άρθρο 9 του ν. 3943/2011, σχετικά με την υποχρεωτική δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ, περιλαμβάνονται πλέον και οι ασφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Παράλληλα, μειώνεται στους 3 μήνες (από ένα έτος) το ελάχιστο χρονικό διάστημα καθυστέρησης καταβολής που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση, και διευρύνονται οι κατηγορίες των οφειλών που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου.
 • Παρατείνονται, έως 30.10.2016, οι προθεσμίες για την υποβολή από τους φορολογουμένους της ανέκκλητης δήλωσης αποδοχής των παραβάσεών τους, προκειμένου να εφαρμοστούν για τις εκκρεμείς (κατά τη δημοσίευση του ν. 4337/2015) υποθέσεις οι ευνοϊκότερες διατάξεις του ίδιου νόμου. Παράλληλα, ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής του συνόλου της οφειλής που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των ευνοϊκότερων για τους φορολογουμένους διατάξεων.
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίαςοχημάτων για το έτος 2017 και τα επόμενα. Ειδικότερα, κριτήριο για τον υπολογισμό των τελών των οχημάτων με βάση τους ισχύοντες και σήμερα πίνακες θα είναι πλέον ο χρόνος πρώτης ταξινόμησης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρα της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με αυτόν τον τρόπο, αυτοκίνητα που, πριν την πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα, είχαν ταξινομηθεί σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ θα αποτελούν πλέον παλαιότερα αυτοκίνητα για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας.
 • Τροποποιούνται, από 1.1.2017, οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σχετικά με το ειδικό καθεστώς αγροτών (ισχύει για τους αγρότες με ακαθάριστα έσοδα κάτω των 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις κάτω των 5.000 ευρώ) κυρίως στα εξής:

α. Για παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων (προκειμένου να υπαχθούν ή μη στο ειδικό καθεστώς).

β. Παύουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. [Μέχρι σήμερα η ανωτέρω κατηγορία αγροτών υπαγόταν στο ειδικό καθεστώς (ακόμα και εάν ασκούσαν και άλλη οικονομική δραστηριότητα για την οποία είχαν υποχρέωση να τηρούν βιβλία) και δικαιούνταν επιστροφή φόρου με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 3%.]

γ. Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας αντί πενταετίας που ίσχυε.

 • Τροποποιούνται και συμπληρώνονται (από 1.1.2016) διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τονΕνιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), στα εξής σημεία:

α. Ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων είναι ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης ή ο εκκαθαριστής κληρονομιάς, ο σύνδικος της πτώχευσης και ο μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας, η περιουσία αυτή δηλώνεται διαχωρισμένη από την ατομική τους περιουσία. Όμοια αντιμετώπιση προβλέπεται και κατά την υποχρέωση των παραπάνω προσώπων σε καταβολή του ΕΝΦΙΑ.

β. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκπτωσης στο φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, δεν χορηγείται, εφεξής, επί του ΕΝΦΙΑ η έκπτωση 50% (άρθρο 7 παρ.1 ν. 4223/2013) και 100% (άρθρο 7 παρ.2 ν. 4223/2013) σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ευρώ και 600 ευρώ, αντίστοιχα.

 • Διευρύνονται οι περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών από τον ΦΠΑ με την προσθήκη νέας, η οποία αφορά στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς εγχώριους ή άλλων χωρών, καθώς και σε πρεσβείες κρατών, με σκοπό να διατεθούν περαιτέρω, άνευ ανταλλάγματος, σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, σε ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ, σε Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, καθώς και σε ΝΠΙΔ ή σε οντότητες που εποπτεύονται από τους ανωτέρω φορείς, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης αρχίζει από την 1.1.2015. (άρθρο 50)
 • Προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με ιδιώτες για την καθαριότητα του υπουργείου Οικονομικών, για διάστημα μέχρι και την 31.12.2016. Ειδικότερα, συμπληρώνεται το άρθρο 167 του ν. 4099/2012 (σχετικά με την καθαριότητα των κτηρίων των δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) και προβλέπονται τα εξής:

  α. Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προσδιορίστηκαν με την ΑΤΔ 1140472 ΕΞ 2015/30.10.2015 (Β’ 2347) υπουργική απόφαση, μπορεί να επανασυνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, με ημερομηνία λήξης 31.12.2016, με ιδιώτες που απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτηρίων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπογράφονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

  β. Δαπάνες, από τις αυτοδικαίως παραταθείσες (βάσει του εν λόγω άρθρου) ατομικές συμβάσεις για την εργασία που παρασχέθηκε δυνάμει των συμβάσεων αυτών για την καθαριότητα κτηρίων της ΓΓΔΕ από 1.1.2016 μέχρι και την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, γίνεται να πληρωθούν, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων. (άρθρο 48)

Αφήστε μια απάντηση