ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι αλλάζει στις Ένοπλες Δυνάμεις με το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας…

Ενοποίηση των σχολών υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, σύσταση μονάδας μελετών και κατασκευών και υπηρεσίας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, και θητεία για τους αρχηγούς των γενικών Επιτελείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, με το νομοσχέδιο:

– Ενοποιούνται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 οι τρεις ανώτερες στρατιωτικές σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων και Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητών) σε Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Οι σχολές θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι την αποφοίτηση όλων των μέχρι τότε υφισταμένων σπουδαστών.

– Συγκροτείται η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) για την εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων τοπικού ενδιαφέροντος.

– Δημιουργείται η Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για την αξιοποίηση των ακινήτων των Ταμείων του Στρατεύματος, αποκλειόμενης της μεταβίβασης της κυριότητας των αξιοποιούμενων ακινήτων. Το αντάλλαγμα αποτελεί έσοδο των οικείων ταμείων απαλλαγμένο από φόρο, εισφορά ή τέλος, αλλά παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό να διαθέσει μέρος αυτού στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ.

– Ορίζεται τριετής η θητεία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και διετής των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, με τη δυνατότητα παράτασης κατά ένα ακόμη έτος αντίστοιχα. Η θητεία των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων μπορεί να λήξει πριν από την προσδιοριζόμενο χρόνο.

– Στο σώμα των αξιωματικών υπάγονται οι προερχόμενοι από ανθυπασπιστές και μονίμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στο σώμα ως απόφοιτοι ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών και πτυχιούχοι ΑΕΙ καθώς και οι προερχόμενοι ανθυπασπιστές (προέλευσης ΕΜΘ -ΕΠΟΠ) που μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.

– Καταργείται η κρίση «κατ’ απόλυτο εκλογή».

– Καθιερώνεται όμοιο χρονικό όριο για την προαγωγή όλων των αξιωματικών από τον βαθμό του συνταγματάρχη σε ανώτατο βαθμό.

– Παρέχεται η δυνατότητα οι μάχιμοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού να κρίνονται για προαγωγή χωρίς τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, υπό προϋποθέσεις.

– Η σειρά αρχαιότητας για τους αποφοίτους της Σχολής Ικάρων θα συντελείται με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σταδιών και όχι με την αποφοίτηση τους.

– Οι αξιωματικοί που προέρχονται από ΑΣΣΥ των τάξεων 1991-92 (καταταγέντες 1989-90) και συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2014, υπάγονται στις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που συμπλήρωσαν 25ετία στις 31-12-2012.

– Καθορίζεται ως χρόνος παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις για τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας του ν.324/1976 η 27ετία αντί τις 18ετίας που ίσχυε μέχρι σήμερα.

– Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο σώμα των στρατιωτικών ιερέων.

– Παρέχεται η δυνατότητα σε ιπταμένους ανθυποσμηναγούς που κρίνονται ακατάλληλοι για πτήση, κατά το αρχικό στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης, να μετατάσσονται σε συγκείμενες ειδικότητες-σώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

– Παρέχεται η ευχέρεια μονιμοποίησης υπό προϋποθέσεις ορισμένης κατηγορίας επαγγελματιών οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.

– Οι δικαστικοί του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων αντικαθίστανται σε διοικητικά καθήκοντα από αξιωματικούς του κοινού νομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης βρεφονηπιακών σταθμών των Ενόπλων Δυνάμεων στο προσωπικό των κοινών σωμάτων και στους δικαστικούς του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Καθορίζεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα με αυτή και σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα.

– Τα Γενικά Επιτελεία ορίζονται αρμόδια για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη του ποσού του κατώτατου ορίου από το οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ.

– Ανατίθεται στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων η λήψη απόφασης ενεργοποίησης των ενταγμένων στο τριετές κυλιόμενο πρόγραμμα προμηθειών αμυντικού υλικού, υποπρογραμμάτων των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 8 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ. Για τα εν λόγω υποπρογράμματα ενημερώνεται ανά εξάμηνο η αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

– Το δικαίωμα λήψης του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγούν οι ειδικοί λογαριασμοί αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση στην 20ετούς αντί 10ετούς τουλάχιστον μετοχικής σχέσης. Μικρό χρονικό προβάδισμα δίνεται στα άτομα με μεγαλύτερη ανάγκη, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ειδικών λογαριασμών.

– Για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που τέθηκε σε δυνητική ή αυτοδίκαια αργία θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές ρυθμίσεις για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, όσον αφορά στην επιστροφή των παραιτηθεισών αποδοχών τους.

– Εξαιρείται από το πεδίο αρμοδιοτήτων του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Δίνεται η δυνατότητα στους στρατεύσιμους πτυχιούχους χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλης σχολής εσωτερικού/εξωτερικού εγκεκριμένης ή αναγνωρισμένης μεταφοράς τους από την ΥΠΑ στην πολεμική Αεροπορία και την Αεροπορία Στρατού, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί.

– Απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, πέραν των μοναχών ή δοκίμων μοναχών που μονάζουν σε μονή στο ‘Αγιον Όρος και οι μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί που μονάζουν με μονή του πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

– Αναβαθμίζεται η Σχολή Αεροπορίας Στρατού σε Σχολή Εκπαίδευσης Αξιωματικών Όπλου, κατά αντιστοιχία με τις λοιπές σχολές εκπαίδευσης των υπολοίπων όπλων και σωμάτων του Στρατού, και, τέλος,

– Στον τόπο παραμονής τους θα υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν ένα τουλάχιστον τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση τούς έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς ανήλικου με αναπηρία για όσο χρόνο ισχύει η αναδοχή. Το ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.

Αφήστε μια απάντηση